Αικατερίνη Μόραλη Ι. , 18701956 (aged 86 years)

Name
Αικατερίνη /Μόραλη/ Ι.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Μόραλη
Name suffix
Ι.
Birth estimated 1870
Birth of a brotherΚωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.
1877 (aged 7 years)
MarriageΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.View this family
1894 (aged 24 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 27 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a husbandΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
1919 (aged 49 years)

Death of a brotherΚωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.
March 3, 1937 (aged 67 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 71 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sisterΙωάννα Μόραλη Ι.
1955 (aged 85 years)

Death of a brotherΔημήτριος Μόραλης Ι.
1956 (0 after death)

Death of a fatherΙωάννης Μόραλης

Death 1956 (aged 86 years)
Family with parents
father
mother
herself
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_2.jpg
18701956
Birth: estimated 1870Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: 1956Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
sister
younger brother
People/_53113340_371710907000871_8010337100526256128_n_2.jpg
18771937
Birth: 1877Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: March 3, 1937Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
brother
Family with Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
husband
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_1.jpg
18671919
Birth: between 1867 and 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1919
herself
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_2.jpg
18701956
Birth: estimated 1870Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: 1956Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
Marriage Marriage1894
DeathΜνημειακές Επιγραφές
Citation details: Οικογενειακός Τάφος Μόραλη
SourceΔημοσιεύματα
Citation details: Άγναντα Άρτας 2009, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος

«’Ιανουάριος 1894. ’ΕνΑγνάντοις ετελέσθησαν οι αρραβώνες του Διευθυντού του Ελληνικού Σχολείου Αγνάντων, διδάκτορος Φιλολογίας κ.Γεωργίου Νούσια με τά της δεσποινίδος Αικατερίνης Ιωαν. Μόραλη, διακρινομένης επίμορφώσει και ευγενεία».

«Επί τη διασώσει του βασιλέως Γεωργίου του Α ́και της Πριγκηπίσσης Μαρίας εκ της κατά την 14ην Φεβρουαρίου 1898 εν Φαλήρω αποπείρας δολοφονίας των, εψάλη και ’εν ’Αγνάντοις Δοξολογία την 6ην Μαρτίου υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως της Α.Μ. του σεπτού ημών Άνακτος και της Πριγκηπίσσης. Εν τω Ναώ παρήσαν οι κ.κ. Ειρηνοδίκης Γεώργιος Τσίρος, ο Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Δημήτριος Χαλκιόπουλος, ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Γεώργιος Νούσιας μετά του Ελληνοδιδασκάλου Γεωργίου Καψάλη, άπαντες οι μαθηταί της Ελληνικής και Δημοτικής Σχολής μετά της διδασκαλίσσης και πλήθοςκόσμου......».

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.015, σελ.670-672
Date of entry in original source: 1953

Άρθρο του Ιωαν. Φραγκουλά, Καθηγητού της Ελληνικής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τίτλος : Αρτινά Ιστορικά Σημειώματα, IV. Από την Ιστορία της Ιερατικής Σχολής Άρτης

Από το διδακτικό προσωπικό της σχολής :

Φιλόλογοι: Δημ. Σερβετάς, Κων. Μόραλης, Γεώρ. Νούσιας, Ιω. Χαρδαβέλλας, Θεοχ. Τσούτσινος, Αθαν. Ανδρεόπουλος, Παναγ. Παπασπύρου, Γεώργ. Κουτσογιάννης, Εμμ. Σαγκριώτης, Χρ. Αλεξίου, Κων. Σιουμάλας, Χαράλ. Σερατσιώνης, Χρ. Τατσιόπουλος, Παναγ. Παπαδόπουλος, Βασ. Αναγνωστόπουλος, Νικ. Αχείμαστος, Ηλ. Ηλίας και Β. Κουρεντής.

SourceView

«’Ιανουάριος 1894. ’ΕνΑγνάντοις ετελέσθησαν οι αρραβώνες του Διευθυντού του Ελληνικού Σχολείου Αγνάντων, διδάκτορος Φιλολογίας κ.Γεωργίου Νούσια με τά της δεσποινίδος Αικατερίνης Ιωαν. Μόραλη, διακρινομένης επίμορφώσει και ευγενεία».

«Επί τη διασώσει του βασιλέως Γεωργίου του Α ́και της Πριγκηπίσσης Μαρίας εκ της κατά την 14ην Φεβρουαρίου 1898 εν Φαλήρω αποπείρας δολοφονίας των, εψάλη και ’εν ’Αγνάντοις Δοξολογία την 6ην Μαρτίου υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως της Α.Μ. του σεπτού ημών Άνακτος και της Πριγκηπίσσης. Εν τω Ναώ παρήσαν οι κ.κ. Ειρηνοδίκης Γεώργιος Τσίρος, ο Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Δημήτριος Χαλκιόπουλος, ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Γεώργιος Νούσιας μετά του Ελληνοδιδασκάλου Γεωργίου Καψάλη, άπαντες οι μαθηταί της Ελληνικής και Δημοτικής Σχολής μετά της διδασκαλίσσης και πλήθοςκόσμου......».

SourceView

Άρθρο του Ιωαν. Φραγκουλά, Καθηγητού της Ελληνικής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τίτλος : Αρτινά Ιστορικά Σημειώματα, IV. Από την Ιστορία της Ιερατικής Σχολής Άρτης

Από το διδακτικό προσωπικό της σχολής :

Φιλόλογοι: Δημ. Σερβετάς, Κων. Μόραλης, Γεώρ. Νούσιας, Ιω. Χαρδαβέλλας, Θεοχ. Τσούτσινος, Αθαν. Ανδρεόπουλος, Παναγ. Παπασπύρου, Γεώργ. Κουτσογιάννης, Εμμ. Σαγκριώτης, Χρ. Αλεξίου, Κων. Σιουμάλας, Χαράλ. Σερατσιώνης, Χρ. Τατσιόπουλος, Παναγ. Παπαδόπουλος, Βασ. Αναγνωστόπουλος, Νικ. Αχείμαστος, Ηλ. Ηλίας και Β. Κουρεντής.

fancy-imagebar
Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1819–1875) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1909–1989) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1932–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1910–1985) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Πανωραία Τσαβαλά Π. (1913–2011) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Βασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1974) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1934–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1908–2000) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Πολύκαρπος Λάζαρος Β. (1928–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017)