Βασιλική Μιχάλη Αν. , 18931985 (aged 92 years)

Name
Βασιλική /Μιχάλη/ Αν.
Given names
Βασιλική
Surname
Μιχάλη
Name suffix
Αν.
Birth 1893
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 4 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a daughterΌλγα Μόραλη Κ.
1914 (aged 21 years)
Birth of a sonΙωάννης - Κριτόλαος Μόραλης Κ.
April 23, 1916 (aged 23 years)
Birth of a daughterΘεοδώρα Μόραλη Κ.
September 15, 1917 (aged 24 years)
Birth of a sonΓεώργιος Μόραλης Κ.
May 5, 1920 (aged 27 years)
Marriage of a siblingΘρασύβουλος Τσακαλώτος Ι.Σταματία Τούλα Μιχάλη Αν.View this family
February 20, 1921 (aged 28 years)

ResidenceΚωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.View this family
Εγκατάσταση στην Πρέβεζα
from 1922 to 1926 (aged 33 years)
Death of a daughterΑλίκη Μόραλη Κ.
from 1922 to 1927 (aged 34 years)
Death of a sonΑναστάσιος Τάσος Μόραλης Κ.
between 1922 and 1927 (aged 34 years)
ResidenceΚωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.View this family
Μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα
1927 (aged 34 years)
Death of a husbandΚωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.
March 3, 1937 (aged 44 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 48 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Marriage of a childΙωάννης - Κριτόλαος Μόραλης Κ.Αγλαϊα Μπούμπα ΛυμπεράκηView this family
1947 (aged 54 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 64 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Birth of a daughterΑλίκη Μόραλη Κ.

Τα αναφερόμενα αντικείμενα σε αυτήν τη σημείωση αν και αναφέρονται απουσιάζουν, γι'αυτό και δημιουργήθηκαν όταν εκτελέσατε το εργαλείο 'Έλεγχος και Επιδιόρθωση' την 31/8/2020 11:54:10 μμ.

Birth of a sonΑναστάσιος Τάσος Μόραλης Κ.

Τα αναφερόμενα αντικείμενα σε αυτήν τη σημείωση αν και αναφέρονται απουσιάζουν, γι'αυτό και δημιουργήθηκαν όταν εκτελέσατε το εργαλείο 'Έλεγχος και Επιδιόρθωση' την 31/8/2020 11:54:10 μμ.

Death of a fatherΑναστάσιος Μιχάλης Σπ.

Death May 19, 1985 (aged 92 years)
Family with parents
father
mother
herself
People/_53113340_371710907000871_8010337100526256128_n_3.jpg
18931985
Birth: 1893Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: May 19, 1985Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
sister
sister
brother
Family with Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι.
partner
People/_53113340_371710907000871_8010337100526256128_n_2.jpg
18771937
Birth: 1877Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: March 3, 1937Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
herself
People/_53113340_371710907000871_8010337100526256128_n_3.jpg
18931985
Birth: 1893Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: May 19, 1985Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
daughter
1927
Birth:
Death: from 1922 to 1927Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
1927
Birth:
Death: between 1922 and 1927Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
daughter
19142019
Birth: 1914 37 21Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: 2019Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
2 years
son
Photos/NSL/_53164956_10157012668728610_161840784394420224_n.jpg
19162009
Birth: April 23, 1916 39 23Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: December 20, 2009Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
17 months
daughter
19172002
Birth: September 15, 1917 40 24Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: February 2, 2002
3 years
son
Photos/NSL/_118652252_3244765278948949_8885758179879515416_n.jpg
19202020
Birth: May 5, 1920 43 27Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: August 30, 2020Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
fancy-imagebar
Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αστερόπη Παχωπού (–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Φωτεινή … (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Μάρκος Χατζής (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944)