Αναστάσιος Μιχάλης Σπ. ,

Name
Αναστάσιος /Μιχάλης/ Σπ.
Given names
Αναστάσιος
Surname
Μιχάλης
Name suffix
Σπ.
Birth
Birth of a daughterΒασιλική Μιχάλη Αν.
1893
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΌλγα Μόραλη Κ.
1914
Birth of a grandsonΙωάννης - Κριτόλαος Μόραλης Κ.
April 23, 1916
Birth of a granddaughterΘεοδώρα Μόραλη Κ.
September 15, 1917
Birth of a grandsonΓεώργιος Μόραλης Κ.
May 5, 1920
Marriage of a childΘρασύβουλος Τσακαλώτος Ι.Σταματία Τούλα Μιχάλη Αν.View this family
February 20, 1921

Death of a granddaughterΑλίκη Μόραλη Κ.
from 1922 to 1927
Death of a grandsonΑναστάσιος Τάσος Μόραλης Κ.
between 1922 and 1927
Death of a sisterΜαρίνα Μιχάλη Σπ.
before 1932

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a granddaughterΙωάννης - Κριτόλαος Μόραλης Κ.Αγλαϊα Μπούμπα ΛυμπεράκηView this family
1947

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
brother
brother
brother
sister
sister
Family with Μαρίνα
himself
partner
daughter
People/_53113340_371710907000871_8010337100526256128_n_3.jpg
18931985
Birth: 1893Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: May 19, 1985Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
daughter
daughter
son
fancy-imagebar
Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αστερόπη Παχωπού (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Φωτεινή … (–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997)