Ιωάννης Γιάννος Τζώρτζης Γ. ,

Name
Ιωάννης /Τζώρτζης/ Γ.
Given names
Ιωάννης
Surname
Τζώρτζης
Name suffix
Γ.
Nickname
Γιάννος
Birth of a brotherΚώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
1863
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΖώης Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
April 23, 1897

Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων προέρχονται από τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και την έκδοση Αγώνες και Νεκροί 1830 - 1930, την οποία συνέταξε η Ειδική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 97042/103/2-3-29 διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών, τον Νοέμβριο του 1930, κι όχι από τα επίσημα δελτία απωλειών του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ.

Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΚώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
November 4, 1919
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
sister
himself
brother
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
brother
1897
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
sister
sister
fancy-imagebar
Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–)