Αικατερίνη Μάσσου ? , 1927

Name
Αικατερίνη /Μάσσου/ ?
Given names
Αικατερίνη
Surname
Μάσσου
Name suffix
?
Birth
Yes

Birth of a sisterΒασιλική Μάσσου Βίτσα Ζ.
1868

Birth of a daughterΒιργινία Στρακαντούνα Ν.
1887
Birth of a sonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Ν.
between 1889 and 1890
Birth of a sonΣτυλιανός Στρακαντούνας Ν.
1891
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a husbandΝικόλαος Στρακαντούνας Σπ.
1903

Birth of a grandsonΣπυρίδων Αλεξάνδρου Ι.
1914
Birth of a granddaughterΒιλελμίνη Αλεξάνδρου Ι.
1917
Death of a daughterΣοφία Στρακαντούνα Ν.
1917

Cause: Ισπανική γρίππη

Οι δύο αδελφές πέθαναν την ίδια ημέρα, σε επιδημία γρίππης. Η Βιργινία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τη Σοφία. Τη Σοφία την λέγαν Μπολιασμένη

Πηγή : Ν.Καράμπελας

Death of a daughterΒιργινία Στρακαντούνα Ν.
1917

Cause: Ισπανική γρίπη
Birth of a granddaughterΣοφία Στρακαντούνα Π.
October 1921
Birth of a granddaughterΑικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π.
April 24, 1923
Birth of a granddaughterΒιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π.
March 8, 1925
Marriage of a childΣτυλιανός Στρακαντούνας Ν.Βαρβάρα Μπάλλη Μ.View this family
June 4, 1925

Birth of a grandsonΝικόλαος Στρακαντούνας Στ.
June 1, 1926
Birth of a granddaughterΑγνή Στρακαντούνα Π.
September 14, 1927 (0 after death)
Birth of a daughterΣοφία Στρακαντούνα Ν.

Death of a fatherΖώης Μάσσος

Death of a motherΜαρία

Death 1927

Family with parents
father
mother
herself
sister
brother
sister
Family with Νικόλαος Στρακαντούνας Σπ.
partner
herself
daughter
daughter
4 years
son
3 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Ο αδελφός της Κατερίνας ήταν ιερέας (κατά την Λευκοθέα) και τον κρέμασαν οι Τούρκοι έξω από το ναό του αγίου Χαραλάμπους στην Πρέβεζα.

Η αδελφή της Κατερίνας ήταν η θειά Βασιλική Μάσσου μάνα του Σωτήρη Ζάχου, άντρα της Πολυξένης Ζάχου γειτόνισσάς μας στην οδό Αρκαδίου, Πρέβεζα.

Στο Δημοτολόγιο Πρέβεζας η Βασιλική είναι καταχωρημένη ως : Βασιλική Βίτσα του Ζώη και της Μαρίας, γεννημένη το 1868, σύζυγος Ιωάννη Ζάχου, γεν. το 1868.

Εγγονή της Βασιλικής είναι και η Κική Ζάχου-Παπαγγέλη.

Η Αικατερίνη είχε και άλλη αδελφή, την Καλλιόπη, που παντρεύτηκε κάποιο Μητρογιάννη από την Καμαρίνα. Η Καλλιόπη και ο Μητρογιάννης είχαν δύο κορίτσια. Την Ευαγγελινή Μητρογιάννη και την Πηνιώ Μητρογιάννη. Η Ευαγγελινή παντρεύτηκε τον Λάμπρο Αναστ. Μπανάκο (1893-1953) και είχαν 6 παιδιά Ηλία (1927), Καλλιόπη (1930), Πηνιώ (1933), Τασία (1937), Θωμά (1939) και Παρασκευή (Βούλα) (1940).

Ο Λάμπρος Αναστ. Μπανάκος πολέμησε 13 χρόνια και όταν κατέβασε τη σημαία των Βουλγάρων από κάποιο κάστρο πιάστηκε αιχμάλωτος και του βγάλαν τα νύχια οι Βούλγαροι. Τιμήθηκε με τον μεγαλόσταυρο τον οποίο δώρησε στη βασίλισσα Σοφία, όταν τον επισκεύθηκε στο νοσοκομείο που τον περιέθαλπαν. Ήταν μεγάλο "Παληκάρι". Η μάνα του η Κυριακούλα ήταν από το Μιχαλίτσι.

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Τσουκνίδας Τσουκνίδας Ζιάκας Στ. (1891–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Φωτεινή … (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Παπαναστασίου Σπ. (1916–2010) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Νικόλαος Λιόντης Χρ. (1900–1984) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Σιούτα (1935–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (1896–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (1937–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1929–2006) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980)