Βιργινία Στρακαντούνα Ν. , 18871917 (aged 30 years)

Name
Βιργινία /Στρακαντούνα/ Ν.
Given names
Βιργινία
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Ν.
Birth 1887 32
Birth of a brotherΠαναγιώτης Στρακαντούνας Ν.
between 1889 and 1890 (aged 3 years)
Birth of a brotherΣτυλιανός Στρακαντούνας Ν.
1891 (aged 4 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 10 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΝικόλαος Στρακαντούνας Σπ.
1903 (aged 16 years)

Birth of a sonΣπυρίδων Αλεξάνδρου Ι.
1914 (aged 27 years)
Birth of a daughterΒιλελμίνη Αλεξάνδρου Ι.
1917 (0 after death)
Death of a sisterΣοφία Στρακαντούνα Ν.
1917 (0 after death)

Cause: Ισπανική γρίππη

Οι δύο αδελφές πέθαναν την ίδια ημέρα, σε επιδημία γρίππης. Η Βιργινία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τη Σοφία. Τη Σοφία την λέγαν Μπολιασμένη

Πηγή : Ν.Καράμπελας

Death 1917 (aged 30 years)

Cause of death: Ισπανική γρίπη
Family with parents
father
mother
sister
herself
4 years
younger brother
3 years
younger brother
Family with Ιωάννης Νάκος Αλεξάνδρου Αλ.
partner
herself
son
4 years
daughter
Ιωάννης Νάκος Αλεξάνδρου Αλ. + Ελευθερία Μαφρέδα Ν.
partner
partner’s partner
step-son
step-son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Αναστασία Πήλιου Σπ. (1896–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αστερόπη Παχωπού (–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1819–1875) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1909–1989) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1932–) Χρυσάνθη Ευσταθίου Αθ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–1990) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1915–2013) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–)