Σοφία Στρακαντούνα Ν. , 1917

Name
Σοφία /Στρακαντούνα/ Ν.
Given names
Σοφία
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Ν.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΝικόλαος Στρακαντούνας Σπ.
1903

Death of a sisterΒιργινία Στρακαντούνα Ν.
1917

Cause: Ισπανική γρίπη
Death 1917

Cause of death: Ισπανική γρίππη

Οι δύο αδελφές πέθαναν την ίδια ημέρα, σε επιδημία γρίππης. Η Βιργινία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τη Σοφία. Τη Σοφία την λέγαν Μπολιασμένη

Πηγή : Ν.Καράμπελας

Family with parents
father
mother
herself
sister
4 years
brother
3 years
brother
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
DeathView

Οι δύο αδελφές πέθαναν την ίδια ημέρα, σε επιδημία γρίππης. Η Βιργινία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τη Σοφία. Τη Σοφία την λέγαν Μπολιασμένη

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002)