Ιωάννης Νάκος Αλεξάνδρου Αλ. , 18781950 (aged 72 years)

Name
Ιωάννης /Αλεξάνδρου/ Αλ.
Given names
Ιωάννης
Surname
Αλεξάνδρου
Name suffix
Αλ.
Nickname
Νάκος
Birth 1878 48
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 19 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΣπυρίδων Αλεξάνδρου Ι.
1914 (aged 36 years)
Death of a wifeΒιργινία Στρακαντούνα Ν.
1917 (aged 39 years)

Cause: Ισπανική γρίπη
Birth of a daughterΒιλελμίνη Αλεξάνδρου Ι.
1917 (aged 39 years)
Birth of a sonΑλέξανδρος Αλέκος Αλεξάνδρου Ι.
March 1, 1922 (aged 44 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 63 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΔημήτριος Κατσής Χρ.
November 23, 1944 (aged 66 years)
Birth of a granddaughterΒιργινία Αλεξάνδρου Σ.
1946 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΠαύλος Αλεξάνδρου Δ.
1947 (aged 69 years)

Birth of a grandsonΣωκράτης Άκης Κατσής Χρ.
1948 (aged 70 years)
Death of a fatherΑλέξανδρος Δημητρίου Βαλεντίνης Δ.

Death November 7, 1950 (aged 72 years)

Family with parents
father
sister
sister
sister
elder brother
2 years
himself
sister
Family with Βιργινία Στρακαντούνα Ν.
himself
partner
son
4 years
daughter
Family with Ελευθερία Μαφρέδα Ν.
himself
partner
son
son
SourceΆπαντα Ηλία Β. Βασιλά
Citation details: σελ.240,242
Shared note: σελ.240

σελ.240

Αναφέρεται σαν απόγονος των καπετάν Γιαννάκη και Δημήτρη στην κατοχή του οποίου βρίσκονται δύο έγγραφα (μπουγιουρντιά) από την Οθωμανική περίοδο.

SourceΕφημερίδα - Πρεβεζάνικα Νέα
Citation details: Αρ.Φύλλου 51, σελ.2
Date of entry in original source: May 9, 1977
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Μετά το θάνατο της Βιργινίας ο μπαρμα-Νάκος (είχε το παρατσούκλι μπριτζόλας) παντρεύτηκε την Ελευθερία Μαφρέδα με την οποία απέκτησε δύο γιούς (1) τον Αλέκο Αλεξάνδρου που γεννήθηκε στις 20.03.1920 και (2) τον Νιόνιο - Χρίστο Αλεξάνδρου που γεννήθηκε το 1925

(Πηγή : Νίκος Καράμπελας)

SourceView

σελ.240

Αναφέρεται σαν απόγονος των καπετάν Γιαννάκη και Δημήτρη στην κατοχή του οποίου βρίσκονται δύο έγγραφα (μπουγιουρντιά) από την Οθωμανική περίοδο.

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Source
fancy-imagebar
Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941)