Αικατερίνη Στρακαντούνα Δ. ,

Name
Αικατερίνη /Στρακαντούνα/ Δ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Δ.
Birth
Death of a motherΓιαννούλα ?
1870

Cause: Επιπλοκή στην γέννα του 2ου παιδιού της
Birth of a half-brotherΠέτρος Στρακαντούνας Δ.
1882
Birth of a half-sisterΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.
1890
Birth of a half-sisterΙφιγένεια Στρακαντούνα Δ.
1895
Birth of a half-sisterΠαρασκευή Στρακαντούνα Δ.
1897
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a half-brotherΧαράλαμπος Στρακαντούνας Δ.
1902
Birth of a half-sisterΕλένη Στρακαντούνα Δ.
1904
Birth of a half-sisterΚασσιανή Στρακαντούνα Δ.
1908
Marriage of a half-siblingΧαράλαμπος ΑξήςΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.View this family
September 8, 1913

Death of a half-brotherΠέτρος Στρακαντούνας Δ.
March 19, 1933

Marriage of a siblingΕυθύμιος Βασιλάς Γ.Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ.View this family
June 11, 1933

Marriage of a half-siblingΝικόλαος ΔιγενήςΕλένη Στρακαντούνα Δ.View this family
August 25, 1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a half-siblingΧαράλαμπος Στρακαντούνας Δ.Αρετή Κατσανάκη Γ.View this family
July 1, 1945

Death of a half-sisterΙφιγένεια Στρακαντούνα Δ.
January 10, 1949

Marriage of a half-siblingΙωάννης ΒασιλάςΙφιγένεια Στρακαντούνα Δ.View this family
January 10, 1949

Death of a half-brotherΧαράλαμπος Στρακαντούνας Δ.
May 9, 1956

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sisterΚαλλιόπη Στρακαντούνα Δ.
October 27, 1957

Death of a half-sisterΚασσιανή Στρακαντούνα Δ.
July 4, 1986

Birth of a daughterΘάλεια ?

Death of a fatherΔημήτριος Αμπάζης Στρακαντούνας Σπ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
sister
Father’s family with Φωτεινή Παππά Γ.
father
step-mother
half-brother
18821933
Birth: 1882 42 30Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 19, 1933
9 years
half-sister
6 years
half-sister
18951949
Birth: 1895 55 43Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 10, 1949
3 years
half-sister
1897
Birth: 1897 57 45Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
6 years
half-brother
3 years
half-sister
1904
Birth: 1904 64 52Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
half-sister
19081986
Birth: 1908 68 56Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 4, 1986
… … + Αικατερίνη Στρακαντούνα Δ.
herself
daughter
daughter
daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σταματία Παππά Β. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008)