Φωτεινή Παππά Γ. , 18521942 (aged 90 years)

Name
Φωτεινή /Παππά/ Γ.
Given names
Φωτεινή
Surname
Παππά
Name suffix
Γ.
Birth 1852
Birth of a sonΠέτρος Στρακαντούνας Δ.
1882 (aged 30 years)
Birth of a daughterΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.
1890 (aged 38 years)
Birth of a daughterΙφιγένεια Στρακαντούνα Δ.
1895 (aged 43 years)
Birth of a daughterΠαρασκευή Στρακαντούνα Δ.
1897 (aged 45 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 45 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΧαράλαμπος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 50 years)
Birth of a daughterΕλένη Στρακαντούνα Δ.
1904 (aged 52 years)
Birth of a daughterΚασσιανή Στρακαντούνα Δ.
1908 (aged 56 years)
Marriage of a childΧαράλαμπος ΑξήςΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.View this family
September 8, 1913 (aged 61 years)

Birth of a granddaughterΙουλία Αξή Χ.
September 23, 1921 (aged 69 years)
Birth of a grandsonΣπυρίδων Αξής Χ.
1926 (aged 74 years)

Death of a sonΠέτρος Στρακαντούνας Δ.
March 19, 1933 (aged 81 years)

Marriage of a childΝικόλαος ΔιγενήςΕλένη Στρακαντούνα Δ.View this family
August 25, 1940 (aged 88 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 89 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death May 18, 1942 (aged 90 years)

Family with Δημήτριος Αμπάζης Στρακαντούνας Σπ.
partner
herself
son
18821933
Birth: 1882 42 30Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 19, 1933
9 years
daughter
6 years
daughter
18951949
Birth: 1895 55 43Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 10, 1949
3 years
daughter
1897
Birth: 1897 57 45Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
6 years
son
3 years
daughter
1904
Birth: 1904 64 52Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
daughter
19081986
Birth: 1908 68 56Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 4, 1986
Δημήτριος Αμπάζης Στρακαντούνας Σπ. + Γιαννούλα ?
partner
partner’s partner
step-daughter
step-daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Ελένη Χήτα (1937–2021) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Μάρκος Χατζής (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966)