Πέτρος Στρακαντούνας Δ. , 18821933 (aged 51 years)

Name
Πέτρος /Στρακαντούνας/ Δ.
Given names
Πέτρος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Δ.
Birth 1882 42 30
Birth of a sisterΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.
1890 (aged 8 years)
Birth of a sisterΙφιγένεια Στρακαντούνα Δ.
1895 (aged 13 years)
Birth of a sisterΠαρασκευή Στρακαντούνα Δ.
1897 (aged 15 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 15 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a brotherΧαράλαμπος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 20 years)
Birth of a sisterΕλένη Στρακαντούνα Δ.
1904 (aged 22 years)
Birth of a sisterΚασσιανή Στρακαντούνα Δ.
1908 (aged 26 years)
Marriage of a siblingΧαράλαμπος ΑξήςΑνδρονίκη Στρακαντούνα Δ.View this family
September 8, 1913 (aged 31 years)

Death of a fatherΔημήτριος Αμπάζης Στρακαντούνας Σπ.

Number of childrenΒορίλαView this family
0

Death March 19, 1933 (aged 51 years)

Family with parents
father
mother
himself
18821933
Birth: 1882 42 30Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 19, 1933
9 years
younger sister
6 years
younger sister
18951949
Birth: 1895 55 43Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 10, 1949
3 years
younger sister
1897
Birth: 1897 57 45Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
6 years
younger brother
3 years
younger sister
1904
Birth: 1904 64 52Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
younger sister
19081986
Birth: 1908 68 56Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 4, 1986
Father’s family with Γιαννούλα ?
father
step-mother
half-sister
half-sister
Family with Βορίλα
himself
18821933
Birth: 1882 42 30Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 19, 1933
partner
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Πέθανε όταν ήταν αρραβωνιασμένος από το κακό σπιρί (άνθρακα). Έκανε μεταφορές με άλογα.

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998)