? Κόκκορης Θ.

Name
? /Κόκκορης/ Θ.
Given names
?
Surname
Κόκκορης
Name suffix
Θ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Μάρκος Χατζής (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σταματία Παππά Β. (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011)