Αθανάσιος Βέργος Θ. ,

Name
Αθανάσιος /Βέργος/ Θ.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Βέργος
Name suffix
Θ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a son?1 Βέργος Α.

Birth of a son?2 Βέργος Α.

Birth of a daughter?3 Βέργος Α.

Family with parents
father
mother
sister
himself
Family with Φρειδερίκη ?
himself
partner
son
son
daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σταματία Παππά Β. (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015)