Ευφροσύνη ? ,

Name
Ευφροσύνη /?/
Given names
Ευφροσύνη
Surname
?
Death of a maternal grandmotherΓιαννούλα ?
1870

Cause: Επιπλοκή στην γέννα του 2ου παιδιού της
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
mother
sister
sister
herself
Family with Γκούλιουρας
partner
herself
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

6 παιδιά (3 γιούς + 3 κόρες)

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αστερόπη Παχωπού (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταματία Παππά Β. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007)