Ευθύμιος Βασιλάς Γ. , 18571942 (aged 85 years)

Name
Ευθύμιος /Βασιλάς/ Γ.
Given names
Ευθύμιος
Surname
Βασιλάς
Name suffix
Γ.
Birth 1857
Birth of a daughterΜαρία Βασιλά Ευ.
1896 (aged 39 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 40 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑλεξάνδρα Βασιλά Ευ.
1898 (aged 41 years)
Birth of a daughterΆννα-Έλλη Βασιλά Ευ.
1901 (aged 44 years)

Birth of a sonΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.
1903 (aged 46 years)
Birth of a sonΛύσσανδρος Βασιλάς Ευ.
1907 (aged 50 years)
MarriageΚαλλιόπη Στρακαντούνα Δ.View this family
June 11, 1933 (aged 76 years)

Marriage of a childΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.Ανθίππη Πιτροπάκη Ν.View this family
June 11, 1933 (aged 76 years)

Birth of a grandsonΕυθύμιος Βασιλάς Α.
July 1934 (aged 77 years)
Birth of a grandsonΕλευθέριος Βασιλάς Α.
December 17, 1935 (aged 78 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 84 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΕλευθέριος Βασιλάς Ευ.

Death of a fatherΓεώργιος Βασιλάς

Death October 20, 1942 (aged 85 years)

Family with parents
father
mother
himself
Family with Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ.
himself
wife
Marriage MarriageJune 11, 1933
-37 years
daughter
3 years
daughter
1898
Birth: 1898 41 28Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
son
daughter
3 years
son
5 years
son
19071962
Birth: 1907 50 37Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 29, 1962
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011)