Μαρία Βασιλά Ευ. , 1896

Name
Μαρία /Βασιλά/ Ευ.
Given names
Μαρία
Surname
Βασιλά
Name suffix
Ευ.
Birth 1896 39 26
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 1 year)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΑλεξάνδρα Βασιλά Ευ.
1898 (aged 2 years)
Birth of a sisterΆννα-Έλλη Βασιλά Ευ.
1901 (aged 5 years)

Birth of a brotherΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.
1903 (aged 7 years)
Birth of a brotherΛύσσανδρος Βασιλάς Ευ.
1907 (aged 11 years)
Marriage of a siblingΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.Ανθίππη Πιτροπάκη Ν.View this family
June 11, 1933 (aged 37 years)

Marriage of parentsΕυθύμιος Βασιλάς Γ.Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ.View this family
June 11, 1933 (aged 37 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 45 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a fatherΕυθύμιος Βασιλάς Γ.
October 20, 1942 (aged 46 years)

Marriage of a siblingΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.Ιουλία Λαμαρίσου Β.View this family
August 25, 1946 (aged 50 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 61 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΚαλλιόπη Στρακαντούνα Δ.
October 27, 1957 (aged 61 years)

Death of a sonΓεώργιος Δρακόπουλος Σπ.
1962 (aged 66 years)

Citation details: Αρ.Φύλλου 220, σελ.2
Date of entry in original source: September 4, 1962
Death of a brotherΛύσσανδρος Βασιλάς Ευ.
September 29, 1962 (aged 66 years)

Death of a brotherΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.
December 1985 (aged 89 years)

Birth of a sonΓεώργιος Δρακόπουλος Σπ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
Marriage MarriageJune 11, 1933
-37 years
herself
3 years
younger sister
1898
Birth: 1898 41 28Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
brother
younger sister
3 years
younger brother
5 years
younger brother
19071962
Birth: 1907 50 37Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 29, 1962
Family with Σπυρίδων Δρακόπουλος Α.
partner
herself
son
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ελένη Κύρλα (1929–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Βάϊα Πάντα (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957)