Γεώργιος Βασιλάς ,

Name
Γεώργιος /Βασιλάς/
Given names
Γεώργιος
Surname
Βασιλάς
Birth
Yes

Birth of a sonΕυθύμιος Βασιλάς Γ.
1857
Birth of a granddaughterΜαρία Βασιλά Ευ.
1896
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΑλεξάνδρα Βασιλά Ευ.
1898
Birth of a granddaughterΆννα-Έλλη Βασιλά Ευ.
1901

Birth of a grandsonΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.
1903
Birth of a grandsonΛύσσανδρος Βασιλάς Ευ.
1907
Marriage of a grandsonΑλκιβιάδης-Γεώργιος Βασιλάς Ευ.Ανθίππη Πιτροπάκη Ν.View this family
June 11, 1933

Marriage of a childΕυθύμιος Βασιλάς Γ.Καλλιόπη Στρακαντούνα Δ.View this family
June 11, 1933

Death
Yes

SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ελένη Χήτα (1937–2021) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986)