Κωνσταντίνα ? ,

Name
Κωνσταντίνα /?/
Given names
Κωνσταντίνα
Surname
?
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΣπυρίδων Δρακόπουλος Α.

SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Φωτεινή … (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013)