Αναστασία Τσούλου Ν. ,

Name
Αναστασία /Τσούλου/ Ν.
Given names
Αναστασία
Surname
Τσούλου
Name suffix
Ν.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
mother
brother
sister
herself
sister
fancy-imagebar
Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αστερόπη Παχωπού (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Φωτεινή … (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019)