Άννα Τσούλου Ν. ,

Name
Άννα /Τσούλου/ Ν.
Given names
Άννα
Surname
Τσούλου
Name suffix
Ν.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
mother
brother
sister
sister
herself
fancy-imagebar
Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Φωτεινή … (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–)