Σεραφείμ ,

Name
Σεραφείμ //
Given names
Σεραφείμ
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σταματία Παππά Β. (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Πανωραία Τσαβαλά Π. (1913–2011) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αστερόπη Παχωπού (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021)