Άννα Μουρναζοπούλου Β. ,

Name
Άννα /Μουρναζοπούλου/ Β.
Given names
Άννα
Surname
Μουρναζοπούλου
Name suffix
Β.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Μάρκος Χατζής (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χρήστος Νάσκας Χ. (–)