Γεώργιος Τάτσης ,

Name
Γεώργιος /Τάτσης/
Given names
Γεώργιος
Surname
Τάτσης
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Σταματία Παππά Β. (–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ελένη Χήτα (1937–2021) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–)