Νικόλαος Καρούσος ,

Name
Νικόλαος /Καρούσος/
Given names
Νικόλαος
Surname
Καρούσος
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΙουλία Καρούσου Ν.
1917
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Νικόλαος Καρούσος + … …
himself
daughter
1917
Birth: 1917Κατούνα, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Μάρκος Χατζής (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Σταματία Παππά Β. (–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006)