Βορίλα ,

Name
/Βορίλα/
Surname
Βορίλα
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a husbandΠέτρος Στρακαντούνας Δ.
March 19, 1933

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Number of childrenΠέτρος Στρακαντούνας Δ.View this family
0

Death
Yes

fancy-imagebar
Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976)