Κωνσταντίνος Τζάμος Γρ. ,

Name
Κωνσταντίνος /Τζάμος/ Γρ.
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Τζάμος
Name suffix
Γρ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΘεοδώρα Δώρα Τζάμου Κ.

Birth of a sonΓρηγόριος Τζάμος Κ.

Family with Ανδρονίκη Νίκη Αξή Σ.
himself
partner
daughter
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Μάρκος Χατζής (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989)