Γρηγόριος Τζάμος Κ. ,

Name
Γρηγόριος /Τζάμος/ Κ.
Given names
Γρηγόριος
Surname
Τζάμος
Name suffix
Κ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Μάρκος Χατζής (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–)