Σπυρίδων Στρακαντούνας Κ. , 18831948 (aged 65 years)

Name
Σπυρίδων /Στρακαντούνας/ Κ.
Given names
Σπυρίδων
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Κ.
Birth 1883 33
Birth of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Κ.
1885 (aged 2 years)
Birth of a sisterΟυρανία Στρακαντούνα Κ.
1889 (aged 6 years)
Birth of a brotherΚοσμάς Στρακαντούνας Κ.
1890 (aged 7 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 14 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Marriage of a siblingΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.Ουρανία Στρακαντούνα Κ.View this family
July 11, 1913 (aged 30 years)

MarriageΆννα Σάμπου Α.View this family
1915 (aged 32 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σ.
March 8, 1918 (aged 35 years)
Birth of a daughterΜαριγώ Στρακαντούνα Σ.
January 21, 1920 (aged 37 years)
Birth of a daughterΜαγδαληνή Λιλή Στρακαντούνα Σ.
February 3, 1922 (aged 39 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη-Ελευθερία Στρακαντούνα Σ.
1928 (aged 45 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 58 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a childΔαμιανός Δανιηλίδης Ν.Μαριγώ Στρακαντούνα Σ.View this family
December 26, 1944 (aged 61 years)

Birth of a granddaughterΕυανθία Δανιηλίδου Δ.
January 29, 1946 (aged 63 years)
Birth of a granddaughterΑναστασία Δανιηλίδου Δ.
April 3, 1947 (aged 64 years)
Death of a fatherΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σπ.

Death January 10, 1948 (aged 65 years)

Family with parents
father
mother
himself
3 years
younger brother
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
5 years
younger sister
2 years
younger brother
1890
Birth: 1890 40Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Άννα Σάμπου Α.
himself
wife
Marriage Marriage1915
3 years
son
19181982
Birth: March 8, 1918 35 23Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 16, 1982
23 months
daughter
2 years
daughter
1922
Birth: February 3, 1922 39 27Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
7 years
daughter
19281994
Birth: 1928 45 33Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1994
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Στο Δημοτολόγιο Πρέβεζας έχει τη μερίδα νο.2507 και το επίθετό του είναι γραμμένο ως Στρακατούνας.

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Φωτεινή Παππά Γ. (1963–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεώργιος Ανωγιάτης Αθ. (1922–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Φωτεινή … (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σταματία Παππά Β. (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985)