Απόστολος Στρακαντούνας Κ. , 18851967 (aged 82 years)

Name
Απόστολος /Στρακαντούνας/ Κ.
Given names
Απόστολος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Κ.
Birth 1885 35
Birth of a sisterΟυρανία Στρακαντούνα Κ.
1889 (aged 4 years)
Birth of a brotherΚοσμάς Στρακαντούνας Κ.
1890 (aged 5 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 12 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Marriage of a siblingΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.Ουρανία Στρακαντούνα Κ.View this family
July 11, 1913 (aged 28 years)

Marriage of a siblingΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.Άννα Σάμπου Α.View this family
1915 (aged 30 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 56 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
January 10, 1948 (aged 63 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 72 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σπ.

Number of childrenΚωνσταντίνα Τσακαρδάκη Ευ.View this family
0

Death October 21, 1967 (aged 82 years)

Family with parents
father
mother
elder brother
3 years
himself
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
5 years
younger sister
2 years
younger brother
1890
Birth: 1890 40Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Κωνσταντίνα Τσακαρδάκη Ευ.
himself
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
partner
18881970
Birth: 1888Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 14, 1970
Απόστολος Στρακαντούνας Κ. + … …
himself
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971)