Ουρανία Στρακαντούνα Κ. , 18891971 (aged 82 years)

Name
Ουρανία /Στρακαντούνα/ Κ.
Given names
Ουρανία
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Κ.
Birth 1889 39
Birth of a brotherΚοσμάς Στρακαντούνας Κ.
1890 (aged 1 year)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 8 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

MarriageΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.View this family
July 11, 1913 (aged 24 years)

Birth of a sonΓεώργιος Ντασένος Κ.
January 2, 1915 (aged 26 years)
Marriage of a siblingΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.Άννα Σάμπου Α.View this family
1915 (aged 26 years)

Birth of a daughterΛεσβία Ντασένου Κ.
1917 (aged 28 years)
Birth of a sonΕλευθέριος Ντασένος Κ.
April 1, 1920 (aged 31 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 52 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a childΓεώργιος Ντασένος Κ.Γεωργία Παπαντωνίου Ι.View this family
1947 (aged 58 years)

Death of a brotherΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
January 10, 1948 (aged 59 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.
August 28, 1950 (aged 61 years)
Birth of a granddaughterΟυρανία Ντασένου Γ.
December 29, 1951 (aged 62 years)
Birth of a granddaughterΜαίρη Ντασένου Γ.
January 28, 1954 (aged 65 years)
Birth of a grandsonΙωάννης Ντασένος Γ.
March 20, 1957 (aged 68 years)
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 68 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a husbandΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.
April 23, 1958 (aged 69 years)

Death of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Κ.
October 21, 1967 (aged 78 years)

Death of a fatherΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σπ.

Death 1971 (aged 82 years)

Family with parents
father
mother
elder brother
3 years
elder brother
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
5 years
herself
2 years
younger brother
1890
Birth: 1890 40Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Κωνσταντίνος Ντασένος Γ.
husband
herself
Marriage MarriageJuly 11, 1913
18 months
son
3 years
daughter
1917
Birth: 1917 27 28Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αστερόπη Παχωπού (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Σταματία Παππά Β. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989)