Κοσμάς Στρακαντούνας Κ. , 1890

Name
Κοσμάς /Στρακαντούνας/ Κ.
Given names
Κοσμάς
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Κ.
Birth 1890 40
Occupation
Ξυλουργός

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Marriage of a siblingΚωνσταντίνος Ντασένος Γ.Ουρανία Στρακαντούνα Κ.View this family
July 11, 1913 (aged 23 years)

Marriage of a siblingΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.Άννα Σάμπου Α.View this family
1915 (aged 25 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 51 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
January 10, 1948 (aged 58 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 67 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Κ.
October 21, 1967 (aged 77 years)

Death of a sisterΟυρανία Στρακαντούνα Κ.
1971 (aged 81 years)

Death of a fatherΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σπ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
3 years
elder brother
18851967
Birth: 1885 35Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 21, 1967
5 years
elder sister
2 years
himself
1890
Birth: 1890 40Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with
himself
1890
Birth: 1890 40Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
partner
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Παντρεύτηκε μία Γαλλίδα.

Μάλλον δεν είχαν παιδιά, αφού είχε έρθει και ζητούσε να υιοθετήσει κάποια από τα παιδιά του αδελφού του, Σπύρου Στρακαντούνα.

Πηγή : Ν.Καράμπελας

fancy-imagebar
Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–)