Άννα Σάμπου Α. , 18951965 (aged 70 years)

Name
Άννα /Σάμπου/ Α.
Given names
Άννα
Surname
Σάμπου
Name suffix
Α.
Birth 1895
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 2 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

MarriageΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.View this family
1915 (aged 20 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Σ.
March 8, 1918 (aged 23 years)
Birth of a daughterΜαριγώ Στρακαντούνα Σ.
January 21, 1920 (aged 25 years)
Birth of a daughterΜαγδαληνή Λιλή Στρακαντούνα Σ.
February 3, 1922 (aged 27 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη-Ελευθερία Στρακαντούνα Σ.
1928 (aged 33 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 46 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a childΔαμιανός Δανιηλίδης Ν.Μαριγώ Στρακαντούνα Σ.View this family
December 26, 1944 (aged 49 years)

Birth of a granddaughterΕυανθία Δανιηλίδου Δ.
January 29, 1946 (aged 51 years)
Birth of a granddaughterΑναστασία Δανιηλίδου Δ.
April 3, 1947 (aged 52 years)
Death of a husbandΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
January 10, 1948 (aged 53 years)

Birth of a grandsonΝικόλαος Δανιηλίδης Δ.
September 20, 1949 (aged 54 years)
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 62 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΑναστάσιος Σάμπος

Death November 14, 1965 (aged 70 years)

Family with parents
father
herself
Family with Σπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
husband
herself
Marriage Marriage1915
3 years
son
19181982
Birth: March 8, 1918 35 23Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: September 16, 1982
23 months
daughter
2 years
daughter
1922
Birth: February 3, 1922 39 27Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
7 years
daughter
19281994
Birth: 1928 45 33Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1994
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αστερόπη Παχωπού (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Μάρκος Χατζής (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823)