Απόστολος Στρακαντούνας Δ. , 1800

Name
Απόστολος /Στρακαντούνας/ Δ.
Given names
Απόστολος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Δ.
Birth 1800 30
Birth of a brotherΣπυρίδων Στρακαντούνας Δ.
1810 (aged 10 years)

Birth of a sonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1835 (aged 35 years)
Birth of a granddaughterΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.
1862 (aged 62 years)
Birth of a grandsonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1866 (aged 66 years)
Marriage of a grandson? ΣαλαμούραςΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.View this family
1884 (aged 84 years)

Marriage of a grandsonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.Ιωάννα ΣωτήρηView this family
1888 (aged 88 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 97 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a grandsonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 102 years)

Death of a fatherΔημήτριος Στρακαντούνας

Death
Yes

Family with parents
father
himself
11 years
younger brother
Απόστολος Στρακαντούνας Δ. + … …
himself
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ασπασία Λιόντη Γ. (1916–) Γεράσιμος Μάκης Σακκάς Κ. (1947–2021) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (1930–1998) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Λεωνίδας Σακκάς Ι. (1890–1914) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1909–1989) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Σιούτα (1935–2021) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1934–) Ευάγγελος Ματσαϊδώνης Β. (1903–) Χρυσάνθη Ευσταθίου Αθ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (1892–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Μάρκος Χατζής (1878–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007)