Δημήτριος Στρακαντούνας Α. , 1835

Name
Δημήτριος /Στρακαντούνας/ Α.
Given names
Δημήτριος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Α.
Birth 1835 35
Birth of a daughterΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.
1862 (aged 27 years)
Birth of a sonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1866 (aged 31 years)
Marriage of a child? ΣαλαμούραςΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.View this family
1884 (aged 49 years)

Birth of a grandsonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1885 (aged 50 years)

Marriage of a childΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.Ιωάννα ΣωτήρηView this family
1888 (aged 53 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1890 (aged 55 years)
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.
1892 (aged 57 years)
Birth of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
1894 (aged 59 years)
Birth of a granddaughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896 (aged 61 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 62 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 67 years)

Death of a grandsonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1910 (aged 75 years)

Death of a granddaughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916 (aged 81 years)

Marriage of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.Θεοδώρα ΠολύζουView this family
1918 (aged 83 years)

Marriage of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.Χρυσούλα Τσάμη Δ.View this family
1925 (aged 90 years)

Death of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1926 (aged 91 years)

Death of a daughterΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.
1926 (aged 91 years)

Marriage of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.Κωνσταντίνα ΖαχαρήView this family
1927 (aged 92 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 106 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
March 13, 1943 (aged 108 years)

Death of a fatherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.

Death
Yes

Family with parents
father
himself
Family with ? Τόλη
himself
partner
daughter
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
5 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Όπως λένε ο Δημήτριος πήγε από την Πρέβεζα στην Ρουπακιά.

fancy-imagebar
Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αστερόπη Παχωπού (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Φωτεινή … (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σταματία Παππά Β. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949)