? Τόλη ,

Name
? /Τόλη/
Given names
?
Surname
Τόλη
Birth
Yes

Birth of a daughterΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.
1862
Birth of a sonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1866
Marriage of a child? ΣαλαμούραςΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.View this family
1884

Birth of a grandsonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1885

Marriage of a childΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.Ιωάννα ΣωτήρηView this family
1888

Birth of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1890
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.
1892
Birth of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
1894
Birth of a granddaughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902

Death of a grandsonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1910

Death of a granddaughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916

Marriage of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.Θεοδώρα ΠολύζουView this family
1918

Marriage of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.Χρυσούλα Τσάμη Δ.View this family
1925

Death of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1926

Death of a daughterΓεωργούλα Στρακαντούνα Δ.
1926

Marriage of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.Κωνσταντίνα ΖαχαρήView this family
1927

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
March 13, 1943

Death
Yes

Family with Δημήτριος Στρακαντούνας Α.
partner
herself
daughter
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
5 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Φωτεινή … (–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σταματία Παππά Β. (–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–)