Γεωργούλα Στρακαντούνα Δ. , 18621926 (aged 64 years)

Name
Γεωργούλα /Στρακαντούνα/ Δ.
Given names
Γεωργούλα
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Δ.
Birth 1862 27
Birth of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1866 (aged 4 years)
Marriage? ΣαλαμούραςView this family
1884 (aged 22 years)

Birth of a sonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1885 (aged 23 years)

Marriage of a siblingΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.Ιωάννα ΣωτήρηView this family
1888 (aged 26 years)

Death of a husband? Σαλαμούρας
1895 (aged 33 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 35 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 40 years)

Death of a sonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1910 (aged 48 years)

Death of a fatherΔημήτριος Στρακαντούνας Α.

Death of a mother? Τόλη

Death 1926 (aged 64 years)

Family with parents
father
mother
herself
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
5 years
younger brother
Family with ? Σαλαμούρας
husband
herself
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
Marriage Marriage1884
2 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Παπαναστασίου Σπ. (1918–2005) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αριστέα Νάτση Θ. (1942–2022) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1898–1995) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1915–2013) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–2014) Αλεξία Αλίκη Σακκά Λ. (1914–1997) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Δημήτριος Τάκης Τσαντούλας Χρ. (1936–2022) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Φωτεινή … (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1934–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010)