Γεωργούλα Στρακαντούνα Δ. , 18621926 (aged 64 years)

Name
Γεωργούλα /Στρακαντούνα/ Δ.
Given names
Γεωργούλα
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Δ.
Birth 1862 27
Birth of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1866 (aged 4 years)
Marriage? ΣαλαμούραςView this family
1884 (aged 22 years)

Birth of a sonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1885 (aged 23 years)

Marriage of a siblingΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.Ιωάννα ΣωτήρηView this family
1888 (aged 26 years)

Death of a husband? Σαλαμούρας
1895 (aged 33 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 35 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 40 years)

Death of a sonΣταμούλης Σαλαμούρας ?
1910 (aged 48 years)

Death of a fatherΔημήτριος Στρακαντούνας Α.

Death of a mother? Τόλη

Death 1926 (aged 64 years)

Family with parents
father
mother
herself
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
5 years
younger brother
Family with ? Σαλαμούρας
husband
herself
18621926
Birth: 1862 27Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1926
Marriage Marriage1884
2 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αστερόπη Παχωπού (–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018)