Ιωάννα Σωτήρη , 18671918 (aged 51 years)

Name
Ιωάννα /Σωτήρη/
Given names
Ιωάννα
Surname
Σωτήρη
Birth 1867
MarriageΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.View this family
1888 (aged 21 years)

Birth of a sonΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1890 (aged 23 years)
Birth of a sonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.
1892 (aged 25 years)
Birth of a sonΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
1894 (aged 27 years)
Birth of a daughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896 (aged 29 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 30 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a husbandΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 35 years)

Death of a daughterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916 (aged 49 years)

Marriage of a childΔημήτριος Στρακαντούνας Α.Θεοδώρα ΠολύζουView this family
1918 (aged 51 years)

Death 1918 (aged 51 years)

Family with Απόστολος Στρακαντούνας Δ.
husband
herself
Marriage Marriage1888
3 years
son
3 years
son
3 years
son
3 years
daughter
18961916
Birth: 1896 30 29Θύαμος, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1916
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σταματία Παππά Β. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Μάρκος Χατζής (–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019)