Δημήτριος Στρακαντούνας Α. , 18901926 (aged 36 years)

Name
Δημήτριος /Στρακαντούνας/ Α.
Given names
Δημήτριος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Α.
Birth 1890 24 23
Birth of a brotherΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.
1892 (aged 2 years)
Birth of a brotherΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
1894 (aged 4 years)
Birth of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896 (aged 6 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 12 years)

Death of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916 (aged 26 years)

MarriageΘεοδώρα ΠολύζουView this family
1918 (aged 28 years)

Death of a motherΙωάννα Σωτήρη
1918 (aged 28 years)

Birth of a sonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Δ.
1919 (aged 29 years)
Birth of a daughterΣπυριδούλα Στρακαντούνα Δ.
1921 (aged 31 years)
Birth of a sonΜάρκος Στρακαντούνας Δ.
1925 (aged 35 years)
Marriage of a siblingΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.Χρυσούλα Τσάμη Δ.View this family
1925 (aged 35 years)

Death
Type: Πέθανε από περιτονίτιδα
1926 (aged 36 years)

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage1888
3 years
himself
3 years
younger brother
3 years
younger brother
3 years
younger sister
18961916
Birth: 1896 30 29Θύαμος, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1916
Family with Θεοδώρα Πολύζου
himself
wife
Marriage Marriage1918
2 years
son
3 years
daughter
5 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αγαμέμνων Μέμος Δράκος Θ. (1928–2008) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982)