Κωνσταντίνος Στρακαντούνας Α. , 18921987 (aged 95 years)

Name
Κωνσταντίνος /Στρακαντούνας/ Α.
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Α.
Birth 1892 26 25
Birth of a brotherΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
1894 (aged 2 years)
Birth of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1896 (aged 4 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 5 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 10 years)

Death of a sisterΌλγα Στρακαντούνα Α.
1916 (aged 24 years)

Marriage of a siblingΔημήτριος Στρακαντούνας Α.Θεοδώρα ΠολύζουView this family
1918 (aged 26 years)

Death of a motherΙωάννα Σωτήρη
1918 (aged 26 years)

MarriageΧρυσούλα Τσάμη Δ.View this family
1925 (aged 33 years)

Death of a brotherΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1926 (aged 34 years)

Birth of a daughterΚαλλιόπη Στρακαντούνα Κ.
1927 (aged 35 years)
Marriage of a siblingΓεώργιος Στρακαντούνας Α.Κωνσταντίνα ΖαχαρήView this family
1927 (aged 35 years)

Birth of a sonΔημήτριος Στρακαντούνας Κ.
1929 (aged 37 years)
Birth of a sonΑπόστολος Στρακαντούνας Κ.
September 30, 1932 (aged 40 years)
Birth of a sonΝικόλαος Στρακαντούνας Κ.
1935 (aged 43 years)
Birth of a daughterΜαρία Στρακαντούνα Κ.
October 20, 1935 (aged 43 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 49 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
March 13, 1943 (aged 51 years)

Marriage of a childΧαράλαμπος Τσακάλογλου Ν.Καλλιόπη Στρακαντούνα Κ.View this family
1949 (aged 57 years)

Birth of a grandsonΙωάννης Τσακάλογλου Χ.
December 6, 1950 (aged 58 years)
Birth of a grandsonΝικόλαος Τσακάλογλου Χ.
1954 (aged 62 years)
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 65 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΧρυσούλα Στρακαντούνα Δ.
1962 (aged 70 years)
Marriage of a childΝικόλαος Στρακαντούνας Κ.Αικατερίνη ΛάκκαView this family
1963 (aged 71 years)

Marriage of a childΙωάννης ΓρηγορόπουλοςΜαρία Στρακαντούνα Κ.View this family
June 9, 1963 (aged 71 years)

Birth of a granddaughterΣοφία Γρηγοροπούλου Ι.
June 30, 1964 (aged 72 years)
Marriage of a childΑπόστολος Στρακαντούνας Κ.Ευφροσύνη Νικολαίδη Ι.View this family
October 25, 1964 (aged 72 years)

Birth of a granddaughterΕιρήνη Στρακαντούνα Ν.
1965 (aged 73 years)
Birth of a granddaughterΧρυσούλα Στρακαντούνα Α.
1968 (aged 76 years)
Birth of a grandsonΑθανάσιος Γρηγορόπουλος Ι.
1968 (aged 76 years)
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Α.
1969 (aged 77 years)
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Στρακαντούνας Ν.
1970 (aged 78 years)
Birth of a grandsonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Ν.
1972 (aged 80 years)
Marriage of a granddaughterΙωάννης Τσακάλογλου Χ.Ελισάβετ ΓεωργαντάView this family
1981 (aged 89 years)

Marriage of a granddaughterΝικόλαος Τσακάλογλου Χ.Δέσποινα ΧατζηβασιλείουView this family
1983 (aged 91 years)

Death September 22, 1987 (aged 95 years)

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage1888
3 years
elder brother
3 years
himself
3 years
younger brother
3 years
younger sister
18961916
Birth: 1896 30 29Θύαμος, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1916
Family with Χρυσούλα Τσάμη Δ.
himself
wife
Marriage Marriage1925
3 years
daughter
3 years
son
4 years
son
3 years
son
10 months
daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Υπηρέτησε στο στρατό από το 1912 μέχρι το 1922. Τραυματίστηκε στην εκστρατεία του 1922 και επέστρεψε. Άνοιξε περίπτερο ως τραυματίας πολέμου στην Αμφιλοχία, το 1924. Πέθανε 95 χρονών

fancy-imagebar
Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Σταματία Παππά Β. (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987)