Όλγα Στρακαντούνα Α. , 18961916 (aged 20 years)

Name
Όλγα /Στρακαντούνα/ Α.
Given names
Όλγα
Surname
Στρακαντούνα
Name suffix
Α.
Birth 1896 30 29
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 1 year)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΑπόστολος Στρακαντούνας Δ.
1902 (aged 6 years)

Death 1916 (aged 20 years)

Family with parents
father
mother
Marriage Marriage1888
3 years
elder brother
3 years
elder brother
3 years
elder brother
3 years
herself
18961916
Birth: 1896 30 29Θύαμος, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1916
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεώργιος Ανωγιάτης Αθ. (1922–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–)