Θεοδώρα Πολύζου , 18941929 (aged 35 years)

Name
Θεοδώρα /Πολύζου/
Given names
Θεοδώρα
Surname
Πολύζου
Birth 1894
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 3 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

MarriageΔημήτριος Στρακαντούνας Α.View this family
1918 (aged 24 years)

Birth of a sonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Δ.
1919 (aged 25 years)
Birth of a daughterΣπυριδούλα Στρακαντούνα Δ.
1921 (aged 27 years)
Birth of a sonΜάρκος Στρακαντούνας Δ.
1925 (aged 31 years)
Death of a husbandΔημήτριος Στρακαντούνας Α.
1926 (aged 32 years)

Death 1929 (aged 35 years)

Family with Δημήτριος Στρακαντούνας Α.
husband
herself
Marriage Marriage1918
2 years
son
3 years
daughter
5 years
son
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
fancy-imagebar
Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Σταματία Παππά Β. (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953)