Κωνσταντίνα Ζαχαρή , 18902000 (aged 110 years)

Name
Κωνσταντίνα /Ζαχαρή/
Given names
Κωνσταντίνα
Surname
Ζαχαρή
Birth 1890
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

MarriageΓεώργιος Στρακαντούνας Α.View this family
1927 (aged 37 years)

Birth of a sonΒασίλειος Στρακαντούνας Γ.
1929 (aged 39 years)
Birth of a sonΔημήτριος Στρακαντούνας Γ.
1935 (aged 45 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη Ρίνα Στρακαντούνα Γ.
1939 (aged 49 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 51 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a husbandΓεώργιος Στρακαντούνας Α.
March 13, 1943 (aged 53 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 67 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a childΝικόλαος ΝεφρόςΑικατερίνη Ρίνα Στρακαντούνα Γ.View this family
1964 (aged 74 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Νεφρός Ν.
September 30, 1965 (aged 75 years)
Marriage of a childΔημήτριος Στρακαντούνας Γ.Νίκη ΚαραδήμαView this family
1966 (aged 76 years)

Birth of a grandsonΣπυρίδων Στρακαντούνας Δ.
1967 (aged 77 years)
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Νεφρός Ν.
December 13, 1967 (aged 77 years)
Marriage of a childΒασίλειος Στρακαντούνας Γ.View this family
1967 (aged 77 years)

Birth of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Β.
1970 (aged 80 years)
Birth of a grandsonΝικόλαος Στρακαντούνας Δ.
1970 (aged 80 years)
Birth of a granddaughterΦρειδερίκη Νεφρού Ν
October 6, 1972 (aged 82 years)
Birth of a grandsonΔημήτριος Στρακαντούνας Β.
1973 (aged 83 years)
Birth of a grandsonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Β.
1975 (aged 85 years)
Birth of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Δ.
1975 (aged 85 years)
Birth of a grandsonΠαναγιώτης Νεφρός Ν.
July 15, 1977 (aged 87 years)
Death of a sonΒασίλειος Στρακαντούνας Γ.
October 25, 1989 (aged 99 years)

Marriage of a grandsonΓεώργιος Στρακαντούνας Β.Ουρανία ΑλεξοπούλουView this family
1992 (aged 102 years)

Marriage of a granddaughterΚωνσταντίνος Νεφρός Ν.Αθανασία ΚατσανάκηView this family
1994 (aged 104 years)

Marriage of a grandsonΣπυρίδων Στρακαντούνας Δ.Μελετία ΠαππάView this family
1997 (aged 107 years)

Death April 12, 2000 (aged 110 years)

Family with Γεώργιος Στρακαντούνας Α.
husband
herself
Marriage Marriage1927
3 years
son
19291989
Birth: 1929 35 39Ρουπακιά Βάλτου, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: October 25, 1989
7 years
son
5 years
daughter
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Το μνήμα της είναι στην Επισκοπή Κατά τη νύφη της πέθανε 114 ετών

fancy-imagebar
Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Σταματία Παππά Β. (–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Μάρκος Χατζής (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999)