Αναστασία Μπότσαρη Κ. , 1808

Name
Αναστασία /Μπότσαρη/ Κ.
Given names
Αναστασία
Surname
Μπότσαρη
Name suffix
Κ.
Birth 1808 54

Marriage of a half-siblingΜάρκος Μπότσαρης Κ.Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ.View this family
February 5, 1810 (aged 2 years)
Death of a fatherΚίτσος Μπότσαρης Γ.
1813 (aged 5 years)
Death of a half-brotherΜάρκος Μπότσαρης Κ.
August 9, 1823 (aged 15 years)
Birth of a sonΔημήτριος Αλεξανδρής Αθ.
1834 (aged 26 years)

Birth of a sonΓεώργιος Αλεξανδρής Αθ.
1836 (aged 28 years)

Birth of a sonΝικόλαος Αλεξανδρής Αθ.
1845 (aged 37 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντάκης Αλεξανδρής Αθ.
1849 (aged 41 years)

Death of a half-brotherΚωνσταντίνος Μπότσαρης Κ.
1853 (aged 45 years)

Birth of a sonΤριαντάφυλλος Αλεξανδρής Αθ.
1856 (aged 48 years)

Birth of a grandsonΠερικλής Αλεξανδρής Γ.
1864 (aged 56 years)

Death of a brotherΝικόλαος Μπότσαρης Κ.
1876 (aged 68 years)

Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

Birth of a grandsonΑπόστολος Αλεξανδρής Γ.
1879 (aged 71 years)

Death of a sonΓεώργιος Αλεξανδρής Αθ.
May 19, 1889 (aged 81 years)
Death of a half-sisterΑγγελική Καπετάνισσα Μπότσαρη Κ.
1890 (aged 82 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Death of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντάκης Αλεξανδρής Αθ.
1893 (aged 85 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 89 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΔημήτριος Αλεξανδρής Αθ.
1910 (aged 102 years)

Death of a sonΝικόλαος Αλεξανδρής Αθ.
1910 (aged 102 years)

Death of a sonΤριαντάφυλλος Αλεξανδρής Αθ.
1925 (aged 117 years)

Birth of a sonΙωάννης Αλεξανδρής Αθ.

Birth of a sonΒασίλειος Αλεξανδρής Αθ.

Birth of a daughterΑικατερίνη Αλεξανδρή Αθ.

Death of a motherΒασιλική Μπαμπίλη

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
sister
brother
brother
brother
Father’s family with Χρυσούλα Παπαζώτου-Γιώτη
father
step-mother
half-brother
1804
Birth:
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
half-sister
17851804
Birth: 1785 31
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
12 years
half-sister
-7 years
half-brother
People/_190995303_329391325209794_5100702177185922299_n.jpg
17881823
Birth: 1788 34
Death: August 9, 1823Κεφαλόβρυσο, Ν.Ευρυτανίας, Ελλάδα
5 years
half-brother
half-sister
half-brother
Father’s family with Αναστασία Αναστασώ Μακαντώνη
father
step-mother
half-sister
Family with Αθανάσιος Αλεξανδρής
partner
herself
son
3 years
son
son
son
son
daughter
son
8 years
son
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

Shared note

Αν και στο Γενεαλογικό Πίνακα της οικογένειας Μπότσαρη αναφέρεται ως κόρη του Κίτσου από τον 1ο γάμο του με την ωστώσο στις Παρατηρήσεις του πίνακα (iii) υπάρχει η εξής αναφορά : "Υπάρχουσιν αμφιβολίαι δια την σειρά τίνων εκ των τέκνων του Κίτσου Μπόταρη. Εκ τούτων η Αναστασία, σύζυγος Αλ.Αλεξανδρή, πιθανώς προέρχεται εκ της τρίτης συζύγου του Κίτσου Μπότσαρη, Βασιλικής Βαβύλη."

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (–1964) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αγαμέμνων Μέμος Δράκος Θ. (1928–2008) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεώργιος Πανάγος Δ. (–1944) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (1927–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–2021) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Χρήστος Κατωγιάννης Αθ. (1941–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1901–1981) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997)