Αναστασία Μπότσαρη Κ. , 1808

Name
Αναστασία /Μπότσαρη/ Κ.
Given names
Αναστασία
Surname
Μπότσαρη
Name suffix
Κ.
Birth 1808 54

Marriage of a half-siblingΜάρκος Μπότσαρης Κ.Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ.View this family
February 5, 1810 (aged 2 years)
Death of a fatherΚίτσος Μπότσαρης Γ.
1813 (aged 5 years)
Death of a half-brotherΜάρκος Μπότσαρης Κ.
August 9, 1823 (aged 15 years)
Birth of a sonΔημήτριος Αλεξανδρής Αθ.
1834 (aged 26 years)

Birth of a sonΓεώργιος Αλεξανδρής Αθ.
1836 (aged 28 years)

Birth of a sonΝικόλαος Αλεξανδρής Αθ.
1845 (aged 37 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντάκης Αλεξανδρής Αθ.
1849 (aged 41 years)

Death of a half-brotherΚωνσταντίνος Μπότσαρης Κ.
1853 (aged 45 years)

Birth of a sonΤριαντάφυλλος Αλεξανδρής Αθ.
1856 (aged 48 years)

Birth of a grandsonΠερικλής Αλεξανδρής Γ.
1864 (aged 56 years)

Birth of a grandsonΑπόστολος Αλεξανδρής Γ.
1879 (aged 71 years)

Death of a sonΓεώργιος Αλεξανδρής Αθ.
May 19, 1889 (aged 81 years)
Death of a half-sisterΑγγελική Καπετάνισσα Μπότσαρη Κ.
1890 (aged 82 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντάκης Αλεξανδρής Αθ.
1893 (aged 85 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 89 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΔημήτριος Αλεξανδρής Αθ.
1910 (aged 102 years)

Death of a sonΝικόλαος Αλεξανδρής Αθ.
1910 (aged 102 years)

Death of a sonΤριαντάφυλλος Αλεξανδρής Αθ.
1925 (aged 117 years)

Birth of a sonΙωάννης Αλεξανδρής Αθ.

Birth of a sonΒασίλειος Αλεξανδρής Αθ.

Birth of a daughterΑικατερίνη Αλεξανδρή Αθ.

Death of a motherΒασιλική Μπαμπίλη

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
sister
brother
brother
brother
Father’s family with Χρυσούλα Παπαζώτου-Γιώτη
father
step-mother
half-brother
1804
Birth:
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
half-sister
17851804
Birth: 1785 31
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
half-sister
half-brother
People/_190995303_329391325209794_5100702177185922299_n.jpg
17901823
Birth: February 21, 1790 36Σούλι, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα
Death: August 9, 1823Κεφαλόβρυσο, Ν.Ευρυτανίας, Ελλάδα
3 years
half-brother
half-sister
half-brother
Father’s family with Αναστασία Αναστασώ Μακαντώνη
father
step-mother
half-sister
Family with Αθανάσιος Αλεξανδρής
partner
herself
son
3 years
son
son
son
son
daughter
son
8 years
son
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

Shared note

Αν και στο Γενεαλογικό Πίνακα της οικογένειας Μπότσαρη αναφέρεται ως κόρη του Κίτσου από τον 1ο γάμο του με την ωστώσο στις Παρατηρήσεις του πίνακα (iii) υπάρχει η εξής αναφορά : "Υπάρχουσιν αμφιβολίαι δια την σειρά τίνων εκ των τέκνων του Κίτσου Μπόταρη. Εκ τούτων η Αναστασία, σύζυγος Αλ.Αλεξανδρή, πιθανώς προέρχεται εκ της τρίτης συζύγου του Κίτσου Μπότσαρη, Βασιλικής Βαβύλη."

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Μάρκος Χατζής (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000)