Χρήστος Ράπτης ? ,

Name
Χρήστος /Ράπτης/ ?
Given names
Χρήστος
Surname
Ράπτης
Name suffix
?
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Ράπτη Α.
1934

Birth of a granddaughterΓλυκερία Ράπτη Α.
1936

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΑναστάσιος Ράπτης Χρ.

Family with parents
father
brother
himself
Χρήστος Ράπτης ? + … …
himself
son
fancy-imagebar
Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Σταματία Παππά Β. (–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945)