Γεώργιος Καρράς ,

Name
Γεώργιος /Καρράς/
Given names
Γεώργιος
Surname
Καρράς
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΙωάννης Καρράς Γ.

Birth of a daughterΑθηνά Καρρά Γ.

Birth of a sonΧρήστος Καρράς Γ.

fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–)