Αθηνά Καρρά Γ. ,

Name
Αθηνά /Καρρά/ Γ.
Given names
Αθηνά
Surname
Καρρά
Name suffix
Γ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a maternal grandmotherΑθηνά Κατσάνου Αλ.
December 27, 1944

Η Αθηνά σκοτώθηκε από οβίδα που έριξε το πλοίο Πάνθηρ από τη θάλασσα ανοικτά της Καστροσυκιάς κατά την διαδρομή του από Πρέβεζα στη Κέρκυρα ενώ μετέφερε τους αντάρτες του Ζέρβα.

Σκοτώθηκε στην αυλή του σπιτιού της αφού τραυματίστηκε βαρειά. Κατά την ώρα του βομβαρδισμού κρατούσε τις δίδυμες αγκαλιά και έτρεχε να κρυφτεί στο καταφύγιο που υπήρχε στο Κατσανέικο. Τα θραύσματα την πλήγωσαν στην πλάγια κοιλιακή και οσφυϊκή χώρα. Πέθανε από αιμορραγία κατά τη μεταφορά της με άλογο στον Λούρο όπου υπήρχε γιατρός.

Πηγή : Αλέκος Χρ. Κατσάνος

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977)