Κωνσταντίνος Ντούλας Ναστούλης Ν. ,

Name
Κωνσταντίνος /Ναστούλης/ Ν.
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Ναστούλης
Name suffix
Ν.
Nickname
Ντούλας
Birth
Yes

Birth of a sonΝικόλαος Ναστούλης Κ.
between 1864 and 1875

«αυτή ενεθυμείτο εκ παραδόσεως ο μακαρίτης εννενηκοντούτης Παπανικόλας….»

Ηπειρωτική Εστία, 1956 Αναστάσιος Γεωργαντζής

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ναστούλης Ν.
1902
Birth of a granddaughterΑνδριάνα Ναστούλη Ν.
1907
Birth of a granddaughterΠαρασκευή Ναστούλη Ν.
1908
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΧαράλαμπος Ναστούλης Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
himself
Κωνσταντίνος Ντούλας Ναστούλης Ν. + … …
himself
son
People/_33025902_10156321930663610_6615973077366865920_n_1.jpg
18641954
Birth: between 1864 and 1875Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 8, 1954Πολύβρυσο (Σέσοβο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ. 5, σελ.20-24
Date of entry in original source: from January 1985 to March 1985

Ιστορικολαογραφικά Σύμμικτα Ο Κασσωπαίων και Ζαλόγγου Αναστάσιος Γεωργαντζής συντ.Εκπαιδευτικός (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.5, σελ.20-24)

σελ.20-24 Πρόκειται για βιογραφικό άρθρο για τον παπα-Νικόλα Ναστούλη

Εξωτερικός σύνδεσμος : https://preveza.gr/wp-content/uploads/2019/04/1985-05.pdf

SourceView

Ιστορικολαογραφικά Σύμμικτα Ο Κασσωπαίων και Ζαλόγγου Αναστάσιος Γεωργαντζής συντ.Εκπαιδευτικός (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.5, σελ.20-24)

σελ.20-24 Πρόκειται για βιογραφικό άρθρο για τον παπα-Νικόλα Ναστούλη

Εξωτερικός σύνδεσμος : https://preveza.gr/wp-content/uploads/2019/04/1985-05.pdf

fancy-imagebar
Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αστερόπη Παχωπού (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993)