Ευγενία Βγένα Τάγκα Αθ. ,

Name
Ευγενία /Τάγκα/ Αθ.
Given names
Ευγενία
Surname
Τάγκα
Name suffix
Αθ.
Nickname
Βγένα
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΔήμητρα Τούλα Τσουμάνη Κ.
1942

Birth of a grandsonΒασίλειος Τσουμάνης Κ.
1944

Birth of a grandsonΑριστείδης Τσουμάνης Κ.
1950

Birth of a granddaughterΧρυσάνθη Τσουμάνη Κ.
1953

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΒάϊα Μυριούνη Δ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
sister
Family with Δημήτριος Μήτσιος Μυριούνης Ευ.
partner
herself
daughter
fancy-imagebar
Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Μάρκος Χατζής (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985)