Κωνσταντίνος Μυριούνης ,

Name
Κωνσταντίνος /Μυριούνης/
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Μυριούνης
Birth
Yes

Birth of a sonΓιώργος Τζόιας Μυριούνης Κ.
1844

Birth of a sonΙωάννης Μυριούνης Κ.
1854

Birth of a grandsonΔημήτριος Μήτσιος Μυριούνης Ευ.
1881

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death
Yes

Family with Σάνα Τσουμάνη Ι.
himself
partner
son
11 years
son
son
son
daughter
fancy-imagebar
Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Μάρκος Χατζής (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991)