Ιωάννης Μυριούνης Κ. , 1854

Name
Ιωάννης /Μυριούνης/ Κ.
Given names
Ιωάννης
Surname
Μυριούνης
Name suffix
Κ.
Birth 1854

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 43 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΓεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ.
1909 (aged 55 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 87 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 103 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΜενέλαος Μανώλης Μυριούνης Ι.

Death of a fatherΚωνσταντίνος Μυριούνης

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
11 years
himself
brother
brother
sister
Ιωάννης Μυριούνης Κ. + … …
himself
son
fancy-imagebar
Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αστερόπη Παχωπού (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933)